Ngôn ngữ:
Trang chủ » Tin tức » Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09/12/2016
Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định 4846/QĐ-BCT phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017. Trong đó, Bộ Công thương đã bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.
Cụ thể, Bộ bãi bỏ 15 Thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa 108 TTHC trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số TTHC hiện có của Bộ Công Thương) nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận TTHC của Bộ Công Thương.
Một số lĩnh vực đơn giản hóa gồm:
- Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp: 01 TTHC.
- Lĩnh vực hóa chất: 11 TTHC.
- Lĩnh vực năng lượng: 04 TTHC.
- Lĩnh vực đánh giá sự phù hợp: 04 TTHC....
Một số thông tin liên quan đến lĩnh vực tiền chất công nghiệp và hóa chất gồm:
5. Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp
5.1. Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2003/NĐ-CP
Sửa Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP: bãi bỏ thành phần hồ sơ “văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu của nước có hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu” đối với hồ sơ xin xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Theo đó, thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp gồm: i) Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; ii) Hợp đồng mua bán tiền chất công nghiệp hoặc thỏa thuận bán hàng, mua hàng, bản ghi nhớ; hóa đơn thương mại).
6. Lĩnh vực hóa chất
6.1. Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP Thông tư số 40/2011/TT-BCT và Thông tư số 06/2015/TT-BCT
Bãi bỏ TTHC “Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất”.
6.2. Xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP Thông tư số 40/2011/TT-BCT và Thông tư số 06/2015/TT-BCT
Đơn giản hóa TTHC như sau: Thực hiện Khai báo hóa chất nhập khẩu dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện qua hệ thống hải quan một cửa quốc gia.
6.3. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT
- Bỏ lĩnh vực xăng dầu khỏi phạm vi điều chỉnh phải thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
- Bỏ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 20/2013/TT-BCT “Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).”
6.4. Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT
- Bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
- Bỏ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 20/2013/TT-BCT “Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).”
6.5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng.
- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận.
6.6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận.
6.7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng.
- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận.
6.8. Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng.
- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
6.9. Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
- Bãi bỏ bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.
- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
6.10. Cấp Giấy phép sản xuất đồng thời hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng.
- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
6.11. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT
- Thay đổi cách thức thực hiện TTHC: Giao doanh nghiệp tự huấn luyện (theo nội dung quy định), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người lao động liên quan đến hoạt động hóa chất nguy hiểm; cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm tra việc thực thi quy định này.
- Tăng thời hạn giấy chứng nhận từ 2 năm lên 3 năm.

Nội dung chi tiết Quyết định số 4846 vui lòng tham khảo:

http://vpia.org.vn/?id_pnewsv=1486&lg=vn&start=0
Tin tức và Sự kiện chuyên ngành
Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngành Sơn phủ Việt Nam 2016, một năm nhìn lại
Công ước của liên hợp quốc về chất thủy ngân độc hại
Quy định về dán nhãn năng lượng mới có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017
Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
Hội thảo Giới thiệu công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật sơn chống ăn mòn, sơn kẻ đường trong xây dựng công trình giao thông
DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT CẦN HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sơn - Vecni Alkyd
Quyết liệt ứng phó sự cố hóa chất độc
Mời tham gia Giải Tennis Cúp Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam Lần I, năm 2016
LIÊN KẾT WEBSITE  
THỐNG KÊ
 
Lượt truy cập: 9343087
Khách Online: 78
Đối tác
   
  Trang chủ | Giới thiệu | Hội viên | Công nghiệp Sơn - Mực In | Tin tức | Khoa học và Công nghệ | Văn bản pháp quy | Liên hệ